Kwaliteit en veiligheid

Over ons

Kwaliteit

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs, goede zorg en ondersteuning. Wij brengen regelmatig en op verschillende manieren de kwaliteit van ons onderwijs in beeld: 

  • Via ons digitale leerlingvolgsysteem en besprekingen volgen wij de (leer)ontwikkeling van de leerlingen.
  • We werken planmatig aan de verbeteringen van ons onderwijs aan de hand van een vierjarig schoolplan. In dit schoolplan staan onze doelen beschreven.
  • Per schooljaar beschrijven wij de doelen uit het schoolplan voor dat schooljaar in een jaarplan, voorzien van SMART-geformuleerde actieplannen.
  • We evalueren het jaarplan.
  • Iedere twee jaar kunnen de leerlingen, teamleden, ouders en stakeholders een tevredenheidsonderzoek invullen.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs heeft SO De Piramide voor het laatst bezocht in maart 2016 en het Piramide College in juni 2014. Beide afdelingen hebben het 'basisarrangement' behouden. Dat houdt in dat de inspectie vindt dat de kwaliteit van De Piramide op orde is. Meer informatie over de inspectie van het onderwijs: www.onderwijsinspectie.nl

Veiligheid

Een veilige omgeving is een voorwaarde om te kunnen leren en werken. De Arbo-wet is ook van toepassing op het onderwijs. Wij brengen de veiligheid, gezondheid en het welzijn van leerlingen, personeel en ouders jaarlijks in kaart door een risico-inventarisatie. Op basis hiervan stellen wij het plan van aanpak bij. Veiligheid heeft ook te maken met het gebouw en het terrein. Om leerlingen voor te bereiden op calamiteiten houden wij één of meerdere ontruimingsoefeningen per jaar. In iedere ruimte hangt het ontruimingsplan. De gemeente Den Haag heeft De Piramide het Veiligheidscertificaat toegekend.

In het belang van de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers registreren wij alle incidenten. De betrokkene vult op de dag van het incident een meldingsformulier in. Hij geeft dit formulier aan de veiligheidscoördinator. Indien noodzakelijk worden alle betrokkenen gehoord en ondernemen wij meteen actie om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Jaarlijks verwerkt de werkgroep Veiligheid alle meldingen in een rapport. Dit rapport is een bijlage van de risicoinventarisatie en -evaluatie.

  • In ons veiligheidsplan staat hoe we de fysieke en sociale veiligheid van ons personeel en de leerlingen waarborgen.

De aanpak van pesten

We hechten aan een leeromgeving, waarin leerlingen zich prettig en veilig voelen. Het team van De Piramide handelt pro-actief om pesten te voorkomen. We observeren onze leerlingen gedurende de dag en gaan met hen in gesprek wanneer we merken dat er iets niet goed zit. Op signalen van pestgedrag reageren we direct. Waar nodig betrekken we ook de ouders. In onze pestprotocollen is over onze aanpak meer te vinden.