Ontwikkelingsperspectief

Ondersteuning / zorg

Voor al onze leerlingen stellen we een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op. Daarin staat hoe we  verwachten dat de leerling zich ontwikkelt, welke extra ondersteuning nodig is en hoe we die invullen. Zo staan In het OPP het verwachte uitstroomniveau, de capaciteiten van de leerling en doelen voor de ontwikkelgebieden. Daarnaast beschrijven we de extra ondersteuning: de plusondersteuning. De onderwijsdoelen stellen onze leerkrachten in overleg met de intern begeleider per schooljaar vast. 

Basis- of verdiepingsleerlijn

Bij binnenkomst op De Piramide plaatsen we leerlingen over het algemeen op de basisleerlijn van De Piramide, passend bij de uitstroombestemming vmbo-kader. Indien al direct duidelijk is dat de basisleerlijn niet voldoende aansluit bij de behoefte van de leerling, plaatsen we het kind op een intensieve dan wel verdiepingsleerlijn.

Onderwijszorgoverleg

Wanneer er vragen of zorgen zijn over de voortgang of het welbevinden van een leerling bespreken we die in het onderwijszorgoverleg (OZO). In dat overleg zitten de intern begeleider, de zorgcoördinator en de groepsleiding, eventueel aangevuld met andere betrokkenen en deskundigen.

Commissie van Begeleiding

Wanneer het nodig is de situatie of het perspectief van een leerling in de breedte te bekijken, vindt bespreking in de Commissie van Begeleiding (CvB) plaats. De CvB richt zich op haar wettelijke taken, adviesvragen vanuit het onderwijszorgoverleg en adviseert de schoolleiding. De CvB adviseert over het OPP, over het wel of niet plaatsen van een leerling en over een passend pakket van onderwijs(doelen), onderwijsondersteuning en zorg voor de leerling. Ook let zij erop of een leerling voldoende onderwijstijd krijgt.