Ons team

Onze leerlingen hebben recht op goed onderwijs en professionele ondersteuning. Om dit te kunnen bieden hebben wij een breed georiënteerd team en werken wij intensief samen met Sophia Revalidatie en andere ketenpartners.

Onze teamleden gaan altijd uit van de mogelijkheden van de leerlingen, bieden de leerlingen structuur en ondersteuning en zijn creatief in het bedenken van oplossingen. De teamleden hebben veel kennis over beperkingen en ziektes en de gevolgen daarvan voor het volgen van onderwijs. Voortdurende professionalisering en scholing van ons team vinden wij belangrijk.

Leraren

De leraren kunnen goed omgaan met de diversiteit aan leerstijlen en niveaus van de leerlingen. Op basis van onze onderwijsplanning weten de leraren goed wat ze in de lessen willen bereiken.  De leraren van SO De Piramide zijn verantwoordelijk voor het onderwijs aan een groep leerlingen. Alle leraren hebben de Pedagogische Academie Basis Onderwijs (PABO) afgerond en hebben eerder ervaring opgedaan in het regulier onderwijs. Een aantal leraren heeft een master Special Educational Needs afgerond.  Op het Piramide College werken 1e en 2e graads bevoegde leraren en leraren die de PABO hebben afgerond. Sommige leraren geven praktijkvakken en/of bieden stagebegeleiding. Ook op het College heeft een aantal leraren een master Special Educational Needs afgerond.

Onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten voeren zowel verzorgende als onderwijsondersteunende taken uit. Onder supervisie van de verpleegkundige en met toestemming van de ouders mogen onderwijsassistenten voorbehouden en risicovolle handelingen uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn katheteriseren, sondevoeding geven, controle van diabetespatiënten en het toedienen van insuline. 

Andere deskundigen

Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige is vanuit haar sociaal-medische deskundigheid verantwoordelijk voor het bewaken en bevorderen van de gezondheid van de leerlingen. Zij is verantwoordelijk voor:

  • het verrichten van verpleegkundige handelingen;
  • de verpleegkundige begeleiding van leerlingen;
  • voorlichting, ondersteuning en advisering vanuit verpleegkundige invalshoek aan teamleden van de school en externe betrokkenen;
  • het bekwaam maken van onderwijsassistenten voor medische handelingen.

De medische handelingen worden verricht op verzoek van de ouders en behandelend arts (schriftelijk bevestigd). De verpleegkundige draagt ook zorg voor het maken van het verpleegkundig handelingsplan.

Intern begeleiders

De intern begeleiders ondersteunen leraren en onderwijsassistenten bij optimale leerontwikkeling van de leerlingen, bijvoorbeeld bij de vertaling van het ontwikkelingsperspectief naar een concreet onderwijsprogramma.

Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de afstemming van onderwijs, ondersteuning en behandeling van alle leerlingen.

Psycholoog, schoolarts, schoolmaatschappelijk werk

De psycholoog, schoolarts en schoolmaatschappelijk werker ondersteunen vanuit hun eigen expertise de ontwikkeling van de leerlingen. Zij hebben soms direct contact met leerlingen en ouders (bijvoorbeeld door begeleiding of advies). Daarnaast geven zij advies aan onze leraren en hebben ze contact met externe instanties.

Ten slotte werkt de school voor extra of gespecialiseerde onderwijsondersteuning en zorg met externe deskundigen.  

Ondersteunend personeel

Als u onze school binnenkomt of de school belt, komt u meestal als eerste in contact met onze administratief medewerkers.  Zij staan u graag te woord en zorgen er onder andere voor dat onze leerlingadministratie op orde is, zodat we alle informatie over onze leerlingen snel paraat hebben. Onze conciërge kent iedereen en verricht veel kleine reparatiewerkzaamheden. Onze medewerker ICT beheert het netwerk.

Stagiaires en vrijwilligers

De Piramide werkt graag samen met stagiaires en vrijwilligers. Zij ondersteunen in de lessen of hebben een rol in de zorg en begeleiding van de leerling. Zij doen dit altijd onder verantwoordelijkheid en toezicht van De Piramide en hebben altijd een Verklaring Omtrent Gedrag ingeleverd bij de school.