Klassen- en hulpouders

Ouders / MR

Klassenouder SO

Behalve de ouderraad heeft elke klas een klassenouder, een belangrijke schakel tussen de leerkracht en de ouders/verzorgers. Het gaat vooral om administratieve en organisatorische zaken waarbij een klassenouder de leerkracht ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaasfeest of het plannen van een excursie voor de kinderen. De klassenouder houdt de andere ouders op de hoogte van de activiteiten, benadert ze als er meer ondersteuning nodig is en helpt mee met de voorbereidingen.

Activiteiten

In samenwerking met de klassen- en hulpouders organiseren we:

  • Contactmomenten tussen ouders en school in de vorm van ouderthema-avonden, inloopochtenden en dergelijke;
  • Ouder-activiteiten gekoppeld aan schoolevenementen;
  • Het schenken van koffie en thee op rapportavonden en bij andere evenementen. Samen stimuleren we alle ouders om zich actief te interesseren voor de school.

Ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 25 per leerling per jaar.
De ouderbijdrage kan worden voldaan:

  • Contant op de jaarlijkse algemene informatieavond;
  • Bij de administratie van de school;
  • Per bank/giro-overschrijving:
    NL 87 INGB0007234072  ten name van DHS Mytylschool De Piramide
    o.v.v. naam leerling en ouderbijdrage

Het heeft voor deelname van onze leerlingen aan activiteiten geen gevolgen wanneer het sommige ouders niet lukt de ouderbijdrage te betalen.