Handelingsgericht werken

Ondersteuning / zorg

De Piramide gaat bij haar onderwijs uit van de zeven standaarden voor handelingsgericht werken:

 1. Doelgericht werken.
  Alle leraren benoemen hoge, reële doelen voor de lange termijn (einde schooljaar) en voor de korte termijn (tussendoelen). Deze doelen communiceren en evalueren zij met leerlingen, ouders en collega’s. De doelen bepalen de onderwijsbehoeften van de individuele leerling en/of de groep. De school formuleert doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART).
 2. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant.
  Alle leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders en collega’s en zijn in staat hun eigen ondersteuningsbehoeften te formuleren.
 3. Onderwijsbehoeften staan centraal.
  Alle leraren bekijken dagelijks de wisselwerking tussen de leerling, de leraar, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en daarop af te stemmen.
 4. De wisselwerking en afstemming tussen kind, opvoeding en onderwijs.
  Alle teamleden zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leraren, de ouders en het schoolteam.
 5. Ouders en leraren worden als ervaringsdeskundigen en partners gezien.
  Alle leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak.
 6. Positieve aspecten zijn van belang.
  Alle leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen.
 7. Constructieve samenwerking.
  Alle teamleden zijn open naar collega’s, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of al is gedaan. Zij maken motieven en opvattingen daarbij inzichtelijk.