Samenwerking bij extra zorg

Ouders / MR

Samenwerking ouders en school bij extra zorgvraag

Voor sommige leerlingen op De Piramide is meer zorg nodig, dan de school uit haar kernondersteuning kan bieden. In die situaties wil de school nauw met ouders/verzorgers samenwerken om meer zorg de school binnen te halen. In het document 'Informatie over de bekostiging van de zorg' staat hoe De Piramide deze samenwerking wil vormgeven.

Met de invoering van passend onderwijs hebben scholen zorgplicht. Dat betekent dat de school waar ouders hun zoon of dochter schriftelijk hebben aangemeld verplicht is om een passende plek te bieden als het kind extra onderwijsondersteuning nodig heeft. Soms is er naast onderwijsondersteuning ook extra zorg op school nodig. In het document ‘Informatie over de bekostiging van de zorg’ zijn de verschillende vormen van zorg op De Piramide beschreven.