Aanmelding / toelating

Ondersteuning / zorg

Omdat De Piramide een school voor speciaal onderwijs is, hebben leerlingen een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig om onderwijs te mogen volgen op onze school. De reguliere school vraagt de TLV aan bij het samenwerkingsverband.

Ouders kunnen hun kind ook rechtstreeks aanmelden bij De Piramide. Als wij menen dat De Piramide een passende plek is voor uw kind vragen wij, in overleg met u en de school waar uw kind staat ingeschreven, een TLV aan bij het samenwerkingsverband.

De aanmeldingsprocedure is in 2022 vernieuwd.

Toelating

De Commissie van Begeleiding (CvB) adviseert de directie van de school over de vraag of een leerling kan worden geplaatst. Om goed advies uit te brengen onderzoekt de CvB of de leerling vanwege ziekte of beperking is aangewezen op De Piramide én of de leerling in staat is het onderwijs op De Piramide te volgen. Ook gaan we na of voor de leerling plusondersteuning nodig is in de vorm van extra hulp bij het leren of extra zorg. Over het maken van afspraken met ouders rond de inzet van extra zorg, kunt u lezen in 'Informatie over de bekostiging van zorg op (V)SO De Piramide'. De directie van de school besluit uiteindelijk of een leerling kan worden toegelaten.

Bij onze administratie kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en informatie vragen over de toelatingsprocedure.