Onderwijsaanbod

Onderwijs

Leerlingen krijgen op De Piramide onderwijs dat vergelijkbaar is met het regulier onderwijs, met extra zorg en ondersteuning. Kort gezegd bieden we meer aandacht en zorg en hebben we minder leerlingen per groep.  Ons team heeft specifieke expertise, we hebben aanpassingen in de gebouwen en we maken veel gebruik van ICT-middelen en educatieve software. We werken intensief samen met Sophia Revalidatie. Hierdoor krijgen onze leerlingen onderwijs, onderwijsondersteuning en (medische) zorg die zij nodig hebben voor een optimale ontwikkeling.

De Piramide biedt basisonderwijs

SO De Piramide biedt een aanbod dat vergelijkbaar is met het regulier basisonderwijs. We gaan uit van de mogelijkheden en talenten van de leerlingen. We houden op ieder moment rekening met de draagkracht van onze leerlingen en streven altijd naar het hoogst haalbare.  

De Piramide biedt arbeidsgericht onderwijs

Piramide College bereidt leerlingen voor op een betaalde baan. Ons onderwijs in het uitstroomprofiel arbeid is, de naam zegt het al, gericht op uitstroom naar arbeid. Dit kan een (beschermde) werkplek of een beroep zijn. Enkele leerlingen stromen door naar de entreeopleiding van het mbo.

De Piramide biedt vmbo- en havo-onderwijs

Piramide College biedt voortgezet onderwijs, waarbij ons onderwijs zoveel mogelijk maatwerk is. Leerlingen kunnen een diploma of certificaten behalen voor vmbo en havo. Ons uitstroomprofiel vervolgonderwijs is gericht op doorstroom naar het mbo of hbo.

De Piramide deelt kennis: ambulante begeleiding

AB De Piramide verzorgt de ambulante begeleiding van leerlingen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte, hun ouders en hun leerkrachten. Sinds een jaar begeleidt AB De Piramide ook leerlingen met een neuro-cognitieve problematiek.

De Piramide biedt steun bij hersenletsel

AB De Piramide, de onderwijskundige ambulante dienst, verzorgt consultatiearrangementen. Die zijn bedoeld voor leerlingen die vastlopen op school en van wie bekend is dat de leerling betrokken is geweest bij een (onge)val of door ziekte hersenletsel heeft opgelopen.

Naar regulier onderwijs

Niet al onze leerlingen hoeven speciaal onderwijs te volgen totdat ze uitstromen naar arbeid of een vervolgopleiding. Regelmatig stromen leerlingen terug of door naar regulier onderwijs. De Commissie van Begeleiding bespreekt de voortgang en ontwikkeling van de leerling. Dan komt onder andere aan de orde of een leerling (in de toekomst) regulier onderwijs kan volgen. Dit bespreken we met de ouders. Als een leerling onderwijs gaat volgen in het regulier onderwijs kunnen wij overstapbegeleiding bieden aan de leerling, zijn ouders en het team van die school. Vanaf de definitieve start in het regulier onderwijs kunnen onze ambulante begeleiders structurele ondersteuning bieden. Ons uitgangspunt is: speciaal als het moet, regulier als het kan.

Meer weten over ons onderwijs? Neem contact met ons op!