Samenwerking met ouders

Ouders / MR

Een goede afstemming tussen school en thuis is een voorwaarde voor de optimale ontwikkeling van onze leerlingen. De Piramide hecht daarom veel waarde aan goed contact met ouders. De klassenleiding (SO De Piramide) of de persoonlijke mentor (Piramide College) van de leerlingen is het eerste aanspreekpunt. Zij zijn voor en na schooltijd bereikbaar. Ouders mogen ons bellen of een e-mail sturen om een vraag te stellen, hun zorg uit te spreken of een positief bericht door te geven. Het kan ook zijn dat ouders een teamlid graag persoonlijk spreken. Dat kan uiteraard. Ouders kunnen dan een afspraak maken via de administratie.

Communicatie en contact

Ieder schooljaar organiseren wij contactmomenten voor ouders. Twee of drie keer per schooljaar nodigen we ouders uit voor een persoonlijk gesprek. We bespreken dan de voortgang in het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun zoon of dochter. Bij grote wijzigingen in het ontwikkelingsperspectief (OPP) krijgen de ouders een uitnodiging om het vernieuwde OPP te bespreken en accorderen.

Regelmatig nodigen we alle ouders uit voor ouder-, thema- of informatieavonden. Ouders en andere familieleden zijn van harte welkom bij feesten en activiteiten. De leraren van groep 1/2 gaan bij alle leerlingen op huisbezoek. Leraren van middenbouw a tot en met bovenbouw c en de leraren van het Piramide College gaan alleen op huisbezoek op verzoek van ouders of als daar aanleiding voor is.

Ouders van leerlingen uit bovenbouw c nodigen wij uit voor een adviesgesprek voortgezet onderwijs. Met de ouders van de leerlingen van het Piramide College gaan we in gesprek over de profielkeuze, stages en uitstroommogelijkheden.

We houden ouders op de hoogte via:

  • Onze website.
  • Ouderplatforms. Voor het SO en VSO is dat Social Schools. Het VSO heeft daarnaast ook nog Magister (rooster, voortgang). Het zijn communicatieplatforms met en voor ouders. Via deze platforms willen we op een veilige en gemakkelijke manier informatie uitwisselen over individuele leerlingen en de groepen/klassen. Via deze website is (met een wachtwoord) toegang tot Social Schools en Magister mogelijk.
  • Nieuwsbrief SO De Piramide en Piramide College. Ongeveer vier keer per schooljaar verschijnt een digitale nieuwsbrief.
  • Ouderbrieven. Het management verstuurt, indien noodzakelijk, brieven naar alle ouders.

Wij willen ouders zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen van hun kind en De Piramide. Als ouders gescheiden zijn, volgen wij de richtlijnen van het protocol 'Informatieverstrekking aan ouders' van ons bestuur, De Haagse Scholen.

Klachtenregeling

Waar veel mensen samen leren en werken, kunnen fouten worden gemaakt. Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een situatie op school. Wij verzoeken u deze in eerste instantie te bespreken met de betrokken medewerker. Vaak zal blijken dat u samen tot een oplossing komt. Als zo'n overleg niet het gewenste resultaat oplevert, verwijzen we u naar onze Klachtenregeling.