Ouderraad

Doel
De ouderraad van (V)SO De Piramide bestaat uit een club betrokken ouders.
De ouderraad levert een bijdrage aan de communicatie en samenwerking tussen de ouders en de school en verleent hand- en spandiensten.
Een teamlid van het so en een teamlid van het vso zijn aangesteld als vast contactpersoon voor de ouderraad. 

Samenstelling Ouderraad 2016-2017
Binnenkort wordt de nieuwe samenstelling van de Ouderraad gepubliceerd.
Heeft u vragen of opmerkingen, neemt u dan contact op met:
Voorzitter: Jan de Leeuw-van Weenen
jan@defestiviteitenfabriek.nl
Secretaris: Kees v.d. Griend
kvdgriend@gemeentewestland.nl

Anke Hartog is de contactpersoon voor het so.
Jetty Wildschut is de contactpersoon voor het vso.

Heeft u belangstelling voor een plek in de ouderraad, meldt u zich dan aan bij één van de ouderraadsleden of de contactpersonen. U bent altijd welkom, ook als u niet altijd beschikbaar bent voor het helpen bij activiteiten.

Vergaderen
De ouderraad is zeker geen vergaderclub, maar afspraken maken over de acitiviteiten hoort er wel 'n beetje bij.
De ouderraad komt gemiddeld een keer per maand bijeen. Vast agendapunt is de activiteitenkalender van de ouderraad.

De activiteiten van de ouderraad en de medezeggenschapsraad worden één keer per jaar op elkaar afgestemd en geëvalueerd.

Activiteiten
De ouderraad houdt zich concreet bezig met:

 • het innen van de ouderbijdrage en het effectief besteden van de gelden;
 • het organiseren van contactmomenten tussen ouders en school in de 
  vorm van ouderthema-  avonden, inloopochtenden en dergelijke;
 • het organiseren van ouder-activiteiten gekoppeld aan schoolevenementen;
 • het stimuleren van ouders om zich actief te interesseren voor de school;
 • het zorgen voor voldoende hulpouders bij activiteiten;
 • het schenken van koffie en thee op rapportavonden en bij andere 
  evenementen.

De ouderraad informeert de ouders schriftelijk en middels aankondigingen op de website van school.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 20 per leerling per jaar.
De ouderbijdrage kan worden voldaan: 

 • Contant op de jaarlijkse algemene informatieavond;
 • Bij de administratie van de school;
 • Per bank/giro-overschrijving:
  IBAN: NL 72 INGB 0000542700
  t.n.v. Ouderraad Mytylschool.

Ooievaarspas
Als uw kind een ooievaarspas van Den Haag is toegekend, dan wordt u verzocht deze pas op school bij de administratie door een paslezer te halen. De gemeente Den Haag voldoet dan uw ouderbijdrage.
De ooievaarspas is een gemeentelijk initiatief. Als de leerling niet is ingeschreven in Den Haag, dan wordt er door de gemeente Den Haag geen ooievaarspas verstrekt.