Bezuiniging Passend Onderwijs

Op deze pagina kunt u belangrijke informatie lezen over Passend Onderwijs en vooral over de bezuinigingen van € 300 miljoen, die Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart met de invoering van het Passend Onderwijs wil doorvoeren.
Die bezuinigingen treffen vooral het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs.
De tekst op deze pagina zal aan de hand van nieuwe ontwikkelingen regelmatig worden geactualiseerd .
Onderaan deze pagina treft u in chronologische volgorde de belangrijkste documenten aan.

Op 28 januari 2011 schrijft Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart een brief over Passend Onderwijs en de bezuinigingen aan de Tweede Kamer.
Op 17 februari jl. gaat de Tweede Kamer met een meerderheid van VVD, CDA en  PVV akkoord met de voorgestelde bezuinigingen van € 300 miljoen.
Inmiddels is ook de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel Passend Onderwijs en de bezuinigingen.

Voor De Piramide betekenen de bezuinigingen een taakstelling van 1 miljoen euro. 
Zo het er nu naar uitziet zal De Piramide op termijn geen bekostiging meer krijgen voor haar Dienst Ambulante Begeleiding, hier is € 650.000 mee gemoeid. De Dienst Ambulante Begeleiding begeleidt leerlingen met lichamelijke beperkingen en ziektebeelden in het reguliere ondewijs.
Bovendien zal er ook nog eens voor zo'n € 350.000 op personeel en materialen in de school moeten worden bezuinigd. Dat laatste betekent naar verwachting grotere klassen en minder ondersteuning en zorg.

In goed overleg met het Schoolbestuur en de Medezeggenschapsraad zal de school blijven protesteren tegen de bezuinigingen, maar zich tegelijkertijd rekenschap geven van de gevolgen van de bezuinigingen en moeten werken aan een nieuwe organisatie.
Voorlichting aan ouders en medewerkers vinden wij hierbij van groot belang.
Om die reden organiseert de Medezeggenschapsraad en de vereniging BOSK op 4 oktober 2011 een voorlichtingsbijeenkomst over Passend Onderwijs en de bezuinigingen. Plaats: op school.
Download:
www.bosk.nl

Als gevolg van de vele protesten en de opbrengsten van gesprekken in het land heeft Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart in april 2011 besloten de bezuinigingen te temporiseren, d.w.z. later in te voeren en gefaseerd in te voeren. 
Voor de Piramide betekent het dat we in de schooljaren 2011-2012 en 2012-2013 nog geen bezuinigingen hoeven door te voeren.
Dat de minister het schoolbestuur voor de komende twee jaren nog geen bezuinigingen oplegt, wil niet zeggen dat de scholen onder ons schoolbestuur niet alvast anticiperen op de bezuinigingen. Zo zal bij elke vacature de vraag gesteld worden of het om een (op termijn) structurele dan wel tijdelijke arbeidsplaats gaat. Daarnaast zal mobliteit een speerpunt worden bij die functies die als gevolg van de bezuinigingen mogelijk geheel of grotendeels zullen verdwijnen. 

Wanneer de politieke besluitvorming in de toekomst de plannen van Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart blijft volgen, dan zal per schooljaar
2013-2014 28,5% van de middelen voor onze Dienst Ambulante Begeleiding komen te vervallen. (€ 161.00) Het betreft hier de begeleiding van leerlingen in het PO en VO.
De middelen die de school ontvangt om leerlingen in het MBO te begeleiden vervallen ook per schooljaar 2013-2014. (€ 82.00) 
De MBO-instellingen kunnen dan zelf over de middelen beschikken.
Per schooljaar 2014-2015 zal nog eens 28,5% van de middelen van onze Dienst Ambulante Begeleiding van PO- en VO-leerlingen komen te vervallen. In totaal is er dan 57% bezuinigd op de middelen voor de begeleiding van de PO- en VO-leerlingen.
Per schooljaar 2015-2016 ontvangt de school geen middelen meer voor de Ambulante Begeleiding.
De middelen worden dan beschikbaar gesteld aan de samenwerkingsverbanden.

Per schooljaar 2013-2014 zal de school ook intern ernstig moeten bezuinigen.
We zullen de personeelskosten met € 375.000 moeten terugbrengen.

Per schooljaar 2014-2015 zal de school nog een voor een bedrag van
€ 225.000 terug moeten in de personeelskosten.

Alle genoemde bedragen zijn berekend op basis van de inkomsten voor 2011-2012 en daarmee richtinggevend

Het is de verwachting dat Minister Van Bijsterveldt-Vliegenthart na de zomer van 2011 haar wetsvoorstel Passend Onderwijs presenteert. 

30 september 2011
Peter van der Bor

Documenten:

17-06- 2011 Brief van de Centrale Directie Stichting De Haagse Scholen (Wiely Hendricks) aan de medewerkers binnen de Stichting. (pdf)
17-06-2011  Brief van Minister van Bijsterveldt-Vliegenthart over de voorgang van Passend Onderwijs. (pdf) 
                                                           

02-05-2011

Aanbevelingen van de ECPO, Evaluatie Commissie Passend Onderwijs, bij wetsvoorstel Passend Onderwijs. (pdf)
13-04-2011

Brief van Minister van Bijsterveldt-Vliegenthart over de temporisering Passend onderwijs; uitstel bezuinigingen. (pdf)

07-03-2011 Brief directie Piramie aan ouders en medewerkers. (word)

01-03-2011 Vraag en antwoord Passend Onderwijs, korte en bondige informatie over Passend Onderwijs en de bezuinigingen. (word)
14-02-2011 Brief van de Centrale Directie Stichting De Haagse Scholen (Wiely Hendricks) aan Minister van Bijsterveldt-Vliegenhart. (pdf)
28-01-2011 Brief van Minister van Bijsterveldt-Vliegenthart aan de Tweede Kamer over Passend Onderwijs en de bezuinigingen. (pdf)
Bijlage bij de brief van Minister van Bijsterveldt-Vliegenthart met daarin het wettelijk kader. (pdf)
Bijlage bij de brief van Minister van Bijsterveldt-Vliegenthart met daarin de concrete invulling van de bezuinigingen. (pdf)