M.R.

Aan elke school is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden.
Deze raad is het formele overlegorgaan tussen enerzijds de school (ouders en leerkrachten) en anderzijds de directie (directeur en schoolbestuur).

In de MR zitten 4 vertegenwoordigers van personeel, 3 vertegenwoordigers van de ouders en 1 leerlingvertegenwoordiger. Deze vertegenwoordigers worden rechtstreeks uit en door de verschillende geledingen gekozen.

De taken en de bevoegdheden van de MR staan beschreven in het Medezeggenschapsreglement dat gebaseerd is op de Wet Medezeggenschap Scholen 2007.

De MR heeft in ieder geval een aantal bevoegdheden:
• Recht op informatie over in ieder geval díe zaken die in het MR-reglement worden genoemd.
• Recht op overleg met het bestuur (of veelal in diens plaats de schooldirecteur).
• Adviesrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om advies gevraagd worden. Het gaat hierbij b.v. om de schoolbegroting, de regeling van roostervrije dagen.
• Instemmingsrecht. De MR moet tijdig voorafgaand aan beslissingen om instemming gevraagd worden. Het gaat hierbij bv om de schoolgids, wijziging van onderwijskundige doelstellingen, vaststelling van de ouderbijdrage.
• Initiatiefrecht. De MR kan zelf met voorstellen komen over zaken die de school betreffen.

In de MR kunnen de ouders samen met leerkrachten en leerling meepraten en -beslissen over de meer beleidsmatige zaken die binnen de school en tussen het schoolbestuur en de school aan de orde zijn. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het bestuur en de directie. De algemene taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school, het waken tegen discriminatie op welke grond dan ook en het bevorderen van gelijke behandeling in gelijke gevallen.
De MR vergadert veelal ongeveer om de 6 weken, deze vergaderingen zijn in principe openbaar. De MR kan besluiten om een besloten vergadering te houden, bijvoorbeeld als het gaat over individuele personen. De vergaderdata zijn in de notulen opgenomen. De notulen van de vergadering worden op deze site gepubliceerd.
 
In principe is de MR niet de spreekbuis voor individuele aangelegenheden die de school betreffen. Deze zullen eerst met de leerkracht en eventueel daarna met de directie moeten worden opgenomen.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(V)SO de Piramide is onderdeel van De Haagse Scholen (DHS), waarin 53 Haagse scholen van veelal basisonderwijs zijn opgenomen. DHS heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft op belangrijke onderdelen advies- of instemmingsrecht. Het gaat dan om vraagstukken die over de meeste of alle scholen gaan.

Contact
De MR heeft een elektronische brievenbus;
mr@hmsdepiramide.nl .
Het wijst zichzelf; als u hier klikt, kunt u ons mailen. Uw mail wordt verzonden naar de brievenbus van de MR; de secretaris van de MR leest deze regelmatig. Hij zorgt ervoor dat uw vraag of opmerking bij de juiste persoon terechtkomt, of de juiste vorm van aandacht krijgt. U krijgt altijd bericht terug. U kunt ook aangeven in uw mail dat u gebeld wilt worden. Vanzelfsprekend zal uw mail vertrouwelijk worden behandeld.

Voor spoedzaken kunt u via de secretaris contact opnemen met de voorzitter.
Samenstelling MR


De MR is in het schooljaar 2017-2018 als volgt samengesteld: 
 

Leerkrachtgeleding Achtergrond Rol in MR
Cindy van Eijk Onderwijsassistent Lid
Cathy Goose Leerkracht VSO Voorzitter
Marijke Princen Ambulant begeleider Secretaris
Georgette van Dijke Leerkracht VSO Lid
     
Oudergeleding    
Natasja Alkemade   Lid
Sjors Beijer   Lid
Martijn Klem         Lid
     
Leerlinggeleding    
 Iram Ahmed   Lid
     

 

Algemene informatie: 

 Reglement M.R. De Piramide (pdf)

 

 

Data overleg Medezeggenschapsraad 2017/2018

9-10-2017

27-11-2017

15-1-2018

12-3-2018

14-5-2018

25-6-2017

Jaarverslag Medezeggenschapsraad:

Jaarverslag 2016-2017

 

Archief jaarverslagen:

Jaarverslag 2015-2016

 

 

Notulen:

Notulen 2018-06-25

Notulen 2018-03-12

Notulen 15-01-2018

Notulen 27-11-2017

Notulen 9-10-2017

Notulen 4-9-2017

Notulen 15-5-2017

Notulen 13-3-2017

Notulen 16-1-2017

Notulen 28-11-2016

Notulen 7-11-2016

Notulen 10-10-2016

Notulen 29-8-2016

 Notulen 24-5-2016

Notulen 22-03-2016

Notulen 16-02-2016

Notulen 09-02-2016

Notulen 08-12-2015

Notulen 22-09-2015